خدایا سرد این پایین از اون بالا اگه میشه نگاه کن  

یه کاری کن اگه میشه فقط گاهی خودت قلبم رو ها کن
خدایا سرده این دستام از اون بالاخودت ببین می لرزه  

مگه حتی همه دنیا به این دوری به این سردی می ارزه

تمومش کن دیگه بسه شدم از زندگی خسته  
یه زخمی دارم از دردش می سوزم و میخوام میخوام بمیرم
یه زخمی دارم از دردش هنوزم که هنوزه من می سوزم
خدایا من دارم میام  یه کم با من مدارا کن  
شنیدم گرم آغوشت اگه میشه منم یه گوشه جا کن
میدونم گرم آغوشت اگه می خوای منم یه گوشه جا کن
 
دیگه از دنیا بریدیم دلامون خیلی گرفته  
تو کجایی که ببینی همه جا رو غم گرفته 

دیگه از دنیا بریدیم دلامون خیلی گرفته  
تو کجایی که ببینی همه جا رو غم گرفته